زنان و دختران مریوانی در اعتراض به ممنوعیت دوچرخه سواری زنان از سوی امام جماعت دستجمعی دوچرخه سواری کردند.

زنان و دختران مریوانی در اعتراض به ممنوعیت دوچرخه سواری زنان از سوی امام جماعت دستجمعی دوچرخه سواری کردند.

منبع سایت کمیته دفاع از حقوق زنان