ساسی مانکن و عضو مجلس خبرگان رهبری

آخوند عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان از رقص دسته جمعی دختران دانش آموز یک مدرسه با آهنگ ساسی مانکن به ستاد موسوم به امر به معروف شکایت برده و درخواست کرده این ستاد با دختران دانش آموزی که با آهنگ ساسی مانکن رقصیده اند،برخورد کند. رقص دانش آموزان  به اعتقاد آخوند کعبی توطئه دشمنان برای تضعیف روحیه مردم است.

نقل از العربیه