قربانی رفتارهای شاه و مادرش

۱۹ آذر ۱۲۱۲: ۱۸۷ سال پيش در چنين روزی ملك نسا خانم عزت‌الدوله در تهران زاده شد. از خويشاوندی نزديك با سه شاه قاجاری خير نديد. پدر ملك نسا خانم عزت‌الدوله، محمدشاه قاجار و مادرش مهد عليا مادر توانمند ناصرالدين‌شاه بود.

۱۳ ساله بود كه مادرش برای نفوذ در كار اميركبير، او را به عقد آن نخست‌وزیر ۵۳ ساله اصلاح‌طلب و توانمند ناصرالدين شاه درآورد:

“شبی مرا با شكوه سلطنتی به خانه امير بردند و در سيزده سالگی نور از ماه چهارده می‌ربودم”.

او با وجود پيوند اجباری در نوباوگی، به اميركبير دل بست و هنگامی كه برادرش ناصرالدين شاه، اميركبير را با نيرنگ‌های مادرش بركنار كرد، با اصرار به همراه همسرش به تبعيد كاشان رفت و از خوراك او می‌خورد، مبادا امير را زهركش كنند.

۱۶ ساله بود كه همسرش را كشتند، دخترانش را به مادربزرگ‌شان سپردند و او را به تهران آوردند و به دستور شاه به عقد فرزند صدراعظم بعدی ميرزا آقاخان نوری درآوردند.

او صريحا به شاه گفت: «معلوم ميشود كمينه جزو اثاثيه سلطنت و صدارتم كه هركس صدراعظم می‌شود من بايد در خانه او زندگی كنم. اگر اين ازدواج را قبول مي‌کنم تنها به اين اميد است كه اين شوهر مرا هم به سرنوشت شوهر پيشينم گرفتار سازی. يك موی گنديده آن بچه آشپز، می‌ارزيد به تمام هيكل اين بچه اعيان‌ها.»

او از قرار تنها به اين شرط ازدواج را پذيرفت كه پسر صدر اعظم با او هم‌خوابه نشود و چنان بدرفتاری می‌کرد كه شوهرش از او می‌ترسيد و پروای حضور نداشت.

پس از بركناری پدر شوهرش از صدارت، از همسرش جدا شد و چند سال آزاد بود تا اين كه باز شاه برای او همسر سومی برگزيد كه اين بار پسر خاله‌اش بود. اين پيوند ديرتر پاييد و حاصل آن سه فرزند بود.

پس از درگذشت همسر سوم اين بار خودش با يحيی خان مشيرالدوله از كارمندان بلندپايه وزارت خارجه ازدواج كرد.

او از كمتر كسانی بود كه هميشه با بی‌باكی، شاه را به كشتن همسر اولش متهم می‌کرد.

۷۱ ساله بود كه از مظفرالدين شاه لقب عزت‌الدوله گرفت. عزت الدوله در ۷۳ سالگی در زادگاهش درگذشت.

برگرفته ای از سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰