ملاقاتی که انجام نشد

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۹ فوریه۲۰۲۱