کودک سربازان یمن

کاری از علی فرزات

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۲ فوریه۲۰۲۱