در شان کشور نبود

حسن روحانی: کولبری و سوخت‌بری در شان کشور نیست.

کاری از توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۳ مارس ۲۰۲۱