برای ساسان نیک‌نفس

گاری از مانا نیستان

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۰ ژوئن ۲۰۲۱