غرغر بسه رأی بده

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۱