«در آرزوی عبور از خط پایان»

کاری از توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱