«اسیرکشی» برای قتل پیاپی متهمین در زندان‌های حکومت اسلامی

کاری از توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱