این موضوع “مردانه” است

محسن هاشمی درمورد ماجرای قتل “میترا استاد” توسط محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران میگوید: این موضوع “مردانه” است و وقتی جمع خبرنگاران مردانه شد، پاسخگوی شما هستم!

عکس از تسنیم