وزیر خارجه حکومت اسلامی، دوباره اروپا را تهدید کرد

رویترز-محمد جواد ظریف وزیر خارجه حکومت اسلامی بار دیگر کشور های اروپایی را تهدید کرد که نباید فعالیت های نظامی حکومت اسلامی را ورد انتقاد قرار دهند. وی افزود که  اگر روابط تجاری با ایران به حالت عادی باز نگردد برای اروپا عواقبی به همراه  خواهد داشت.