مرکز مطالعات سیاست خارجی آمریکا: هر گفتگویی با حکومت اسلامی محکوم به شکست است

 گزارشی از مرکز مطالعات سیاست خارجی  آمریکا  راجع به ایران میگوید که شواهد چهار دهه تعامل  دولت های آمریکا با حکومت اسلامی نشان میدهد که تغییر رفتارهای حکومت اسلامی بدون تغییر رژیم ممکن نیست.

در این گزارش آمده است که تلاش برای تغییر رفتار حکومت اسلامی از راه گفتگو بی فایده است، رفتار حکومت اسلامی از ابتدای شکل گیری آن تا کنون تغییری نکرده است و اکنون هم رفتارهای حکومت اسلامی با مذاکرات تغییر نمی‌کند.

https://www.afpc.org/publications/articles/more-u.s.-talks-with-iran-are-doomed-to-fail