به بهانه قانون تشدید مجازات اسید پاشی در مجلس اسلامی


در قانون اساسی جمهوری اسلامی همه حقوق ملت از آزادی اجتماعات گرفته تا آزادی مطبوعات به شرط مخل مبانی اسلام نبودن مقید شده و بر همین اساس است که چهل سال است به هیچ گروهی مجوز اجتماع کردن داده نشده به جز اجتماعات مذهبی و حکومتی…
اما به نظر می رسد عکسش هم صادق است و در قانونی نا نوشته هر جرمی مجازات دارد مگر این که در خدمت تحکیم مبانی اسلام باشد…
مثلا در قانون جزای اسلامی قوادی و جاکشی و پا اندازی و دایر کردن مکان های فساد جرم است هم شلاق دارد و هم زندان،اما وقتی حکومت خود” پرستوخانه” دایر می کند به جهت اینکه در جهت تحکیم مبانی اسلام حکومتی است، اضافه حقوق پرستوها هم ا حتمالا از بیت المال پرداخت می شود..
در رژیم گذشته انها که دستشان به جائی بندنبود به عزب خانه “شهر نو” می رفتند و با “مبلغ معلوم” و مدتی کوتاه با زنی همبستر می شدند.بعد ازانقلاب این مکان ویران و چند زن مشهور آنجا هم به اتهام فحشا حلق آویز شدند. حکومت اسلامی که به بهانه سنت هنوز دیه را بر اساس شتر و دیبای یمانی تعیین می کند ناگهان امروزی و قرن بیست و یکمی شده و فاصله چهل روزه “عده ” را بین دوصیغه که از نصوص شیعه است به جهت وجود کاندم و قرص ضد حاملگی حذف کرده است ! و علما صیغه دوساعته می خوانند با همان “مبلغ معلوم! “
آدم کشی جرم است اماسعید مرتضوی و آدم کشان محفلی کرمان که به جهت مصلحت نظام اسلامی آدم کشته اند آزاد ند
…شرعا بچه باز را باید از کوه پائین انداخت در قانون مجازات اسلامی هم مجازات لواط بسی سنگین است اما سعید طوسی چون باصدای خوش در خدمت راس نظام اسلامیست آزاد! و سالم و سرزنده!
مجازات اعدام برای اسید پاشان در نظر گرفته اند اما اسید پاشانی که بدستور امام جمعه ها بروی زن بی حجاب اسید بپاشند چون در تحکیم حجاب شرعیست کما کان مثل اسید پاشان اصفهانی پیدا نخواهند شد.

منبع: فیسبوک احمد مداح