امسال اوضاع بدتر خواهد شد

سعید حجاریان میگوید که امسال اوضاع بدتر خواهد شد.
مهم تهران هست، ایذه و باغ ملک و اصفهان و این‌ جاها اثر ندارد
جنبش اجتماعی‌ که ما داریم از لحاظ انسجام دوغی هست که ریختند در کیسه، نظام ما خیلی قوی است با۱۰درصدش هم ماست کیسه است و کنترل می‌کند.