نظام جهل نه توان «پرورش فکری کودکان و نوجوانان» و نه نیازی به آن دارد‍!

به تازگی اعلام شد که کتابخانه‌های «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» که میراث فرهنگی دوران پهلوی است و در شهرها و روستاهای سراسر کشور انواع فعالیت‌های فرهنگی و هنری و توزیع کتاب را داشته توسط وزارت ارشاد اسلامی به نهاد کتابخانه‌ها واگذار می‌شود. برای نظام جهل مغزشویی مهم است و نه پرورش فکری.

کاری از بهنام محمودی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن،۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲