مسائل اداری را به امام زمان گزارش دهید

محمد امامی کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت: «دشمن کشور را از لحاظ اقتصادی اخلاقی و سیاسی در فشار انداخته است؛ این یک تکلیف است که به امام زمان خود گزارش دهیم. البته دست‌اندرکاران و مسئولان کشور این تکلیف را دارند که مسائل اداری خود را به امام زمان عرضه کرده و گزارش دهند.»