جنایت در کردستان‎‎

کاری از مانا نیستانی

برگرفته از سایت ایران وایر، ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲