دست هایی در کار است‎‎

کاری از مانا نیستانی

برگرفته از سایت ایران وایر، ۱۱ مارس۲۰۲۳