دومین روز دادگاهی اسماعیل بخشی

 

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، دیروز يكشنبه ۱۳ مرداد، جلسه دوم دادگاه اسماعیل بخشی تشکیل شد در ادامه روند بی قانونی های دیروز، امروز در ابتداي جلسه قاضی مقیسه از ورود وکیل دوم پرونده خانم راضیه زیدی به دادگاه جلوگیری نمود.

همچنین زمانی که نوبت به ایراد دفاعیات توسط وکیل اسماعيل بخشی رسید، مقیسه اعلام كرد كه نيازي به حضور آقای بخشی نماینده کارگران هفتتپه در جلسه دادگاه نيست، كه با اعتراض وكيل اين قضيه منتفي شد.

همچنین اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفتتپه به قاضی اعلام نمود که خط قرمز من، کارگران هفت تپه و وکیلم است و هرگونه توهین به کارگران هفتتپه و وکیلم با پاسخ قاطع اینجانب روبرو خواهد شد.

در يكي از بخشهاي پرسش و پاسخ از اسماعيل بخشي، قاضي مقیسه به بخشی گفت: “شعار نان، کار، آزادی” شعاري کمونیستی است؛ که بخشی به او اعلام نمود که این شعار معیشتی و مطالباتي است و از خواسته کارگران هفت تپه دفاع نمود. قاضی مقیسه در پاسخ به دفاع بخشي از اين شعار كارگران هفت تپه گفت: شعار “نان کار آزادی شعاری زیر شکمی و بالای شکمی است.”

همچنین قاضی مقیسه ، قرار عسل محمدی را به ۲ میلیارد افزایش داد.درضمن لازم به ذکر میباشد به علت عدم تودیع وثیقه دو میلیارد تومانی , عسل محمدی به زندان منتقل شد.
۱۳ مرداد ۹۸