مردم در داخل و برخی در خارج!

کاری از احمد بارکی زاده

برگرفته ای از سایت کیهان لندن،۲۶ می۲۰۲۳