ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر برای رژیم اسلامی‎‎ حاکم بر ایران

کاری از مانا نیستانی

برگرفته از سایت آسو، ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳