بیانیه حزب سکولار دموکرات ایرانیان پیرامون واگذاری بخشی از دریای مازندران به بیگانگان

هموطنان،


بار ديگر حکومت اسلامی مسلط بر ايران دست به بخشيدن بخشی از تماميت ارضی ایران زده و قصد دارد تا بخش های عظيمی از سهم ايران در دريای مازندران را به ديگران وا گذارد. همين امر نشان ديگری از اين واقعيت آشکار است که اين حکومت محال است دست به اقدامی زند که گوشه ای از آن به نفع ملت ايران باشد.
به همين دليل، بعنوان اقدامی آينده نگرانه، وظیفهء هر فعال سياسی است تا به جهانيان بگويد که ملت ايران هيچ يک از قراردادهای امضاء شده بوسيلهء اين حکومت اشغالی و سرکوبگر را بصورتی خودبخودی قانونی نمی داند و در آينده خواهد کوشيد تا آنها را با اتکاء به منافع راستين ملتی مستقل ارزیابی کند.
اين مأموريتی برای يک فرد يا تشکيلات خاص نيست و هر ايرانی، با نشان دادن صریح مخالفت خود با بخشیدن آب و خاک ایران، باید به همگان بگوید که قراردادهای این رژیم استبدادی مذهبی از نظر ملت ایران بی اعتبار بوده و حکومت آینده ایران آنها را مورد تحديد نظر قرار خواهد داد.
در اين رابطه لازم است تا سکولار دموکرات های ایران، بعنوان بخشی مهمی از اين ملت، از هم اکنون به حکومت سکولار دموکراتی که اميدوارند جانشين حکومت غاصب فعلی شود مأموريت دهند تا در تمام قراردادهای امضاء شده اين حکومت تجديد نظر کند.
و ما، بعنوان يک حزب سياسی سکولار دموکرات که می خواهد در ايران آزاد آينده به فعاليت بپردازد، از هم اکنون اعلام می داريم که اگر نمايندگان ما از جانب مردم ايران برگزيده شوند اين تجديد نظر را بخشی از برنامه های مبرم کار آنان خواهيم دانست.

حزب سکولار دموکرات ایرانیان
٢٥ مرداد ١٣٩٨