دزدی زنجیره ای مجسمه های تهران کار آفتابه دزدها نیست

به گزارش یک سایت اینترنتی به نام ایرناپلاس، بعد از گذشت یک دهه از سرقت سریالی مجسمه های برنزی پایتخت که سارقان آن هیچوقت پیدا نشدند، دیروز مجسمه قیصر امین پور نیز ناپدید شد. در این میان، به اعتقاد رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر تهران، این یک دزدی عادی نیست، بلکه مشکوک و مبهم است و شاید برخی از گروه ها در آن دخالت داشته باشند.