تحقير دو سويه

مقداد عسکريان

در خبرها آمده است که اين حکومت، در پی بی ارزش شدن بی سابقهء ریال، در صدد حذف چهار صفر و معرفی «تومان» به عنوان واحد جدید پولی شده است تا شايد بتواند تورم بیش از چهل درصدی لگام گسیختهء کشور را سر و سامانی بدهد. در این میان دولت پیشنهاد داده است که «پارسه» به عنوان پول خُرد جدید شناخته شود. در این نوشتار قصد ندارم از جنبهء اقتصادی به تبعات حذف صفر سخن بگویم بلکه قصدم اشاره به نکته ای تفرقه افکن است که در موقعيت فعلی برای حفظ يکپارچگی کشور بسیار خطرناک به نظر می رسد.

پول رایج در کشورها هم نشانهء قدرت اقتصادی آنها است و هم بعنوان یک نماد ملی محسوب می‌شود . از زمان ضرب سکهء «دریک» در دورهء هخامنشیان تا سکهء «محمودی» در دوره غزنوی و سپس «عباسی» در دوره صفوی و تا به امروز پول رایج ایران طی قرن ها دچار تغییرات بسیاری شده است. اما حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان از بدو به قدرت رسیدن تا هم اکنون جز در راه نابودی تدریجی پول ایرانی قدمی بر نداشته است.

کشور آلمان نيز در دهه های نخست قرن ۱۹ با تورم بسیار بالایی روبرو شد و حذف صفرها و تدابیر مهم اقتصادی در آن زمان باعث بهبودی يافتن اقتصاد آن کشور گرديد. ترکیه هم در سال ۲۰۰۵ شش صفر از واحد پول خود حذف کرد و بر اثر آن تا حدود ۳ سال پیش از تورم سال‌های اولیه قرن ۲۱ خبری نبود. اما داستان حکومت اسلامی با دیگر کشورها بسیار متفاوت است. در حکومت اسلامی دزدی و اختلاس ها به صورت سازماندهی شده انجام می‌شود و پول ها از جیبی به جیب دیگر منتقل می شود و تا زمانی که فساد حکومتی بین اعضای حکومت اسلامی در بالاترین حد است اگر همهء صفرها هم حذف کنند برای مردم و اقتصاد ایران فایده ای نخواهد داشت.

حکومت اسلامی، همچنانکه از نام اش بر می آید، نشات گرفته از قوانین اسلامی است. مردم در اسلام و حکومت اسلامی امت اسلامی بوده و از حق و حقوق خاصی در برابر حکومت اسلامی بر خوردار نیستند. حکومت اسلامی، با توجه به این اصل، همواره در پی تضعیف ملت ایران عمل کرده و سرکوب مرزنشینان ایرانی را که عمدتا هم سنی مذهب هستند، از بدو به قدرت رسیدن در سر لوحهء کار خود قرار داده است. اقوام ایرانی کرد ، بلوچ ،عرب و ترکمن در طی این سال‌های سیاه با بدترین شکل سرکوب شده و در فقر نگه داشته شده اند. بسیاری از معترضان به شرایط بغرنج این اقوام ایرانی زندانی شده و یا به جوخه مرگ حکومت اسلامی رفته اند.

حکومت اسلامی، با داشتن دستگاه بزرگ تبلیغاتی خود، که شامل روزنامه ها، رادیو و شبکه های متعدد تلویزیونی در داخل و خارج ایران می‌شود، در این سال‌های در مستد قدرت بودن نه تنها سعی در متحد کردن ایرانيان به عنوان یک ملت نداشته بلکه با بی احترامی به اقوام ایرانی تخم نفرت و کینه را بین ملت ایران کاشته است. نامیدن پول خرد ایران به «پارسه» که به قوم پارس اشاره دارد از جدیدترین راهکارهای حکومت نابخرد اسلامی برای ایجاد تفرقه بین اقوام ایرانی می‌باشد. شاید اگر نظام ایران به اندازهء حکومت اسلامی متمرکز نبود و اقوام ایرانی تا این حد در فقر و فشار نبودند نامیدن پارسه برای پول خرد اینچنین باعث تفرقه و جدایی نمی شد.

اگر همهء اقوام مختلف ساکن کشورمان که ایرانی هستند و قرن ها کنار هم زندگی کرده اند توسط یک نظام غیر متمرکز اداره می شدند دیگر این چنین حساسیت هایی به یک نام شاید مضحک به بوجود نمی آمد، اما در حال حاضر که حکومت اسلامی بیشترین فشار را به اقوام ایرانی وارد می‌کند و آنها را در فقر شدید نگاه داشته، «پارسه» نام نهادن پول خرد جز ناشی از نابخردی حکومت نمی تواند باشد چرا که از يکسو پول ملی را فقط مختص یک قوم می‌کند و، از سوی ديگر، پارسه را به نازل ترين ارزش مبدل می سازد و امر تحقير اقوام ايرانی را به اوج می رساند.

امیدوارم که اقوام ایرانی، که همیشه کنار هم  و به عنوان ایرانی زیست کرده‌اند، تا از میان رفتن حکوکت اسلامی صبر پیشه کنند و هرگز دست در دست حکومت تفرقه انداز اسلامی که سرچشمهء تشدید مسایل قومیتی نگذارند. ما همه ایرانی هستیم آذری ، بلوچ،ترکمن،کرد ، لر، عرب ،گیلکی و… و ایرانی خواهیم ماند.

۶ شهريور  1398- 28 اگوست ۲۰۱۹