برای سپیده رشنو و تمام زنان آزادیخواه زندانی ایران

سپیده رشنو شاعر و نویسنده برای تن ندادن به حجاب اجباری و نپوشیدن روسری و باز بودن موهایش به ۴ سال زندان محکوم شد.

کاری از بهنام محمدی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۷ دسامبر ۲۰۲۳