اجرای حکم قطع انگشتان سارق پنج گوسفند‎

کاری از مانا نیستانی

برگرفته از سایت ایران وایر، ۱۱ فوریه ۲۰۲۴