«بستر مناسب» برای «گفتگو»!

در برخی رسانه‌ها و به ویژه در فضای مجازی. تحقیر، توهین، فحاشی و دروغ و انگ به سکه‌ی رایج برخی افراد و جریان‌ها تبدیل شده است. در حالی که می‌توان تندترین نقدهای مستدل را در گفتگوها بدون فحاشی و دروغ مطرح کرد و روشن است که موثرترین نقدها نیز نه با فحش و دروغ بلکه با استناد و استدلال هستند.

کاری از بهنام محمدی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۲ فوریه ۲۰۲۴