اثبات فساد آشکار با سند و مدرک

کاری از احمد بارکی زاده

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۸ فوریه ۲۰۲۴