پیام همبستگی با مردم بپا خاسته عراق

به گزارش رسانه های اجتماعی عده ای از هموطنان ایرانی در صدد فرستادن پیامی به مردم بپا خواسته عراق هستند. متن پیام در زیر آمده است:

ما امضاء کنندگان این بیانیه مختصر و معنادار بعنوان نمایندگان نمادین بخش های وسیعی از مردم ایران همبستگی کامل خود را با قیام خونین ملت عراق و بخصوص نسل جوان بر علیه حاکمیت ظلم و فساد و سرکوب اعلام می داریم. ما خود را با آرمان‌های آزادی‌خواهانه و دمکراتیک شما در نفی دزدسالاری, سرکوب و کشتار مردم مظلوم و معترض عراق هم‌پیوند و همراه می‌دانیم. ملت ایران نیز گرفتار رژیم مشابه و فاسد و سرکوب‌گری است که همزمان با قیام شما, اعتراضات بر حق مردم ایران در شهرهای مختلف از جمله لردگان را با قساوت و بیرحمی سرکوب می‌کند.
رژیم جمهوری اسلامی ایران در کشتار مردم مظلوم و بپاخاسته سوریه کارنامه بسیار سیاه و ننگینی دارد و دخالت‌های آن در کشورهای مختلف منطقه بر کسی پوشیده نیست. ما به رژیم ایران در مورد شراکت احتمالی در سرکوب ملت بپاخاسته عراق شدیدا هشدار می‌دهیم. و در صورت ارتکاب چنین جنایتی در حق مردم عراق آن را پیشاپیش محکوم می‌کنیم و بعنوان ملت ایران از آن برائت می‌جوئیم.
ما کشتار وحشیانه جمع زیادی از معترضین عراقی توسط ارکان‌های سرکوب و نهادهای امنیتی نظامی دولت عراق را شدیدا محکوم می‌کنیم. ما خود را همدرد و هم آوا با ملت عراق می‌دانیم و خواهان رهایی دو ملت بزرگ ایران و عراق از چنگال فاسدان و مستبدان حاکم می باشیم.
امضاء کنندگان:
هموطنانی که مایل به امضای این بیانیه هستند لطف اسم خود را به آدرس ایمیل زیر بفرستند
doshoki@gmail.com