یونان دوباره مهاجرین را جابجا می‌کند

دولت یونان می‌خواهد پناهجویان و مهاجرینِ پناهگاه‌های بغایت پر شده از پناهندگان در جزایر هم مرز با ترکیه را به داخل کشور منتقل کند. آخر همین هفته نزدیک به ٨٠٠ نفر پناهجو و مهاجر از جزیره “لِسبُس” به داخل کشور منتقل شده و در چند هتل، که بخاطر پایان فصل تابستان بی مشتری مانده اند، جا داده شده اند.

خبرگزاری “AP” هلند گزارش کرده است که دولت یونان در نظر دارد در دو هفته پیش رو پنج هزار پناهجو و مهاجر را از جزایر یونان به داخل کشور منتقل نماید. در حال حاضر در پناهگاه “موریا” در لِسبُس حدود پانزده هزار نفر سکونت دارند در حالی که ظرفیت این پناهگاه تنها سه هزار نفر است.

تعداد پناهندگان و مهاجرینی که امسال وارد یونان شده اند به چهل و چهارهزار نفر می‌رسد. به دلیل انبوه زیاد جمعیت اقدام به خشونت در این کمپ‌ها زیاد و وضعیت بهداشتی و پزشکی ساکنین وخیم گزارش شده است.

راهکار دولت یونان در مقابل موج پناهجویانی که خود را به جزایر یونان می‌رسانند این است که به آنها قرارهای مصاحبه ای داده میشود که تاریخ آن سال ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ است.

برگرفته از سایت رادیو تلویزیون کشوری هلند
ترجمه و تنظیم از خبرگاه