سناریونویسی امنیتی علیه رضا شهابی، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی

در ادامه اتهام‌زنی به فعالان کارگری و مدافعان حقوق کارگران، رسانه‌های همسو با نهادهای امینتی ایران رضا شهابی، عضو هیئت سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد تهران، کیوان مهتدی معلم و پژوهشگر و آنیشا اسداللهی، پژوهشگر و مدافع حقوق کارگران را نشانه گرفته‌اند.

ادامه ◄