برای یک زندگی معمولی؛ دولت رفاه

اگر تعریف زندگی معمولی را وضعیتی بدانیم که در آن همه برنامه‌ریزی‌های دولت، نه برای تحقق اهداف ایدئولوژیک یا مذهبی، بلکه در راستای برآوردن نیازهای مردم و ایجاد رفاه برای آنها صورت بگیرد، خودبه‌خود معلوم می‌شود که چرا حکومتی مثل آنچه که به خودش نام جمهوری اسلامی داده را نمی‌شود فراهم آورنده رفاه ملت ایران دانست

ادامه ◄