وب‌سایت هایی که در کشور دوست و برادر (رژیم اسلامی) یعنی چین ممنوع و فیلتر هستند .

وب‌سایت هایی که در کشور دوست و برادر (رژیم اسلامی) یعنی چین ممنوع و فیلتر هستند .

 • Google Search
 • Yahoo
 • Facebook
 • YouTube
 • Wikipedia (Chinese)
 • Twitter
 • Netflix
 • Reddit
 • Instagram
 • Tumblr
 • WhatsApp
 • BBC
 • New York Times
 • The Independent
 • Amnesty International

منبع: احسان تیمورپور