موسوی در تنهایی‌اش بیانیه می‌دهد | فرقش این است که الان خرداد ۱۳۹۹ نیست…

موسوی در تنهایی اش بیانیه میدهد | فرقش این است که الان خرداد ۱۳۹۹ نیست…

از نیک آهنگ کوثر