خون ارغوان‌ها، اثری از مهرداد بران و گروه کر بهار با شعری از سعید سلطانپور