توییت فرماندهی مرکزی آمریکا – سنتکام

توییت فرماندهی مرکزی آمریکا – سنتکام: ما اقدامات لازم جهت اطمینان در محافظت از امنیت شهروندان آمریکایی، پرسنل نظامی و دیپلمات‌هایمان در کشور (عراق) و اطمینان از حق دفاع از خود را انجام داده ایم. ما نیروهای بیشتری را جهت پشتیبانی از پرسنل خود در سفارت آمریکا می فرستیم
@USEmbBaghdad
@USAdarFars