چه نهادی باید آمار کشته شدگان آبان ۹۸را اعلام کند؟

حسن روحانی: پزشکی قانونی باید آمار کشته شدگان آبان را اعلام کند.
رئیس پزشکی قانونی: دولت باید آمار کشته شدگان آبان را اعلام کند.

تهیه و تنظیم از خبرگاه