پیام مهندس حسن شریعتمداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار، به ملت ایران: با تشکیل گروه‌های همیاری مردمی، به پیران و ضعیفان کمک کنیم

ملت شریف ایران،
جمهوری اسلامی که با پنهان‌کاری پنجاه روزه خود، سرایت ویروس کرونا را غیر قابل مهار کرده است، اکنون نظریه خطرناک و ضد انسانی و ضعیف کش ایمنی اجتماعی را پیش می‌کشد. یعنی کسانی که امراض زمینه ای دارند و پیران اگر چند میلیونی هم بمیرند باکی نیست؛ جوان‌های مقاوم خواهند ماند.
این همان نظریه خطرناک داروینیسم اجتماعی، یعنی انتخاب طبیعی اجتماعی دست راستی ترین محافل ضد انسانی در قالب جدید ایمنی اجتماعی و باور به حق حیات برای اقویا و توانگران و توجیه ضعیف کُشی است. نازی‌ها نیز همین را می‌گفتند. بیایید انسان باشیم و با آن مقابله کنیم و ضعفا را دریابیم.
با تشکیل گروه‌های همیاری مردمی، به پیران و ضعیفان اجتماع کمک کنیم. آنان انسان‌هایی همانند ما هستند و حق حیاتی برابر با دیگر انسان‌ها دارند.

بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار
دگرعضوها را نماند قرار
توکز محنت دیگران بی‌غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

حسن شریعتمداری
دبیرکل شورای مدیریت گذار
۴ فروردین ۱۳۹۹

منبع: سایت شورای مدیریت گذار، ۴ فروردین ۱۳۹۹