ایرج مصداقی: دادگاه بازداشت حمید نوری را تا ۲۹ آوریل تمدید کرد

امروز در دادگاه تنها بودم. نگهبان هم تعجب کرد. دوستانی که هربار از کشورهای دیگر می آمدند بعلت لغو پروازها حضور نداشتند. از هوچی‌گرهایی که در دادگاه های قبلی فرصت طلبانه اطلاعیه می دادند و مدعی بودند هم خبری نشد. دادگاه بازداشت حمید نوری را تا ۲۹ آوریل تمدید کرد این موفقیت بزرگ را تبریک می‌گویم.

دادگاه نوری صحنه آزمایش خیلی ها هم هست.

منبع: یادداشت ایرج مصداقی در فیسبوک، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹