فرود تماشایی فالکون ۹

شاید شما لحظه پرتاب موشک فالکن ۹ از روی زمین به فضا را دیده باشید اما نحوه فرود آن پس از قرار دادن کپسول حاوی فضانوردان به مدار و برگشت به سطح اقیانوس را ندیده باشید. ویدئو زیر بسیار دیدنی است:
https://youtu.be/Dm__ZSLc6Is

منبع سایت “مشروطه”، ۳۱ ماه مه ۲۰۲۰