گزارش مرکز اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل درباره راهبرد تازه داعش در عراق

گزارش یک مرکز اطلاعاتی و امنیتی اسرائیلی تأکید می کند که گروه تروریستی داعش تلاش های خود برای بازیافتن توان خود را در روندی تدریجی از سر گرفته است.

براساس این گزارش، که آن را مرکز «مئیر برای امنیت و اطلاعات تروریستی» تهیه کرده است، داعش با وجود دو ضربه سهمگین یعنی نابودی خلافت و مرگ رهبرش همچنان توانسته زنده بماند و می کوشد که جبهه خود را حفظ کند و به حملات خود به استان های عراق و سوریه ادامه دهد.

این گزارش می افزاید که داعش راهبرد تازه ای پیش گرفته که آن را از یک موجویت شبه حکومتی به گروه های چریکی تبدیل می کند که سودای اشغال زمین ها را ندارند و فقط در پی خرابکاری هستند. راهبردی که به معنای کنار گذاشتن موقت ایده «خلافت» و تشکیل حکومت و ادامه روند جنگ های چریکی و فعالیت های تررویستی است.

این راهبرد جدید تأثیری آشکار بر عملکرد داعش در عراق و سوریه خواهد داشت و داعش هم اکنون علاوه بر فعالیت های تروریستی پراکنده تمرکز خود را بر یکپارچگی و جلوگیری از شکاف ها و به روز سازی نظام اطلاع رسانی نهاده است.

به نظر نویسندگان این گزارش، در این میان خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از عراق تا حد زیادی باعث کاهش توجه جهانی به داعش می شود و کمک می کند که این گروه با افزایش فعالیت هایش در پی تقویت جایگاه خود و بهبود روحیه اش در عراق شود.

فعالیت داعش در قالب یک گروه چریکی باعث می شود که انعطاف بسیاری در چینش نیروهای خود پیدا کند و هیچ تعهدی به اداری مناطق مسکونی تابع سلطه خود نداشته باشد. ضمن اینکه این وضعیت مانع از تجمعاتی می شود که تواند آن را هدف حملات نیروهای محلی و ائتلاف بین المللی قرار دهد. و این بدان معناست که در راهبرد جدید داعش می تواند تا مدت ها ادامه حیات دهد و در شرایط گوناگون زیست خود را نیز تغییر دهد.

سال گذشته توجه امریکا و ائتلاف به رهبری وی از داعش به گروه های وابسته به ایران در عراق جلب شد و در کنار شیوع کرونا و تمرکز نیروهای نظامی عراق بر مبارزه با کرونا، باعث شد که داعش بتواند جان تازه ای بگیرد و فعالیت های پراکنده خود را در عراق افزایش دهد.

در چنین شرایطی و با توجه به فضای سیاسی عراق، داعش بهترین گزینه پیش روی خود را گسترش تدریجی فعالیت هایش در عراق و پیشه کردن احتیاط در مرحله کنونی و خودداری از عملیاتی که باعث واکنش شدید انتقام آمیز شود می داند.

بازداشت شدگان داعش نیز در بازپرسی های خود گفته اند که این گروه امیدوار است که با خروج نیروهای ائتلاف بار دیگر آرایش نیروهای خود را در عراق ازسر بگیرد و فعالیت خود را به تدریج گسترش دهد.

همچنان سودای «خلافت» داعش را رها نکرده و این گروه برای رسیدن به این هدف با واقع بینی می کوشد که به دست گرفتن زمین های گسترده را کنار گذارد و خود را در معرض حملات نابودکننده قرار ندهد.

منبع: سایت عراقی میدل ایست نیوز به زبان فارسی، ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۰