کنگرهء سالانهء حزب سکولار دموکرات ايرانیان برگزار شد

کنگرهء سالانهء حزب سکولار دموکرات ايرانیان در روز شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ (۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰) بصورت اينترنتی برگزار شد و، پس از رسيدن به حد نصاب لازم برای رسميت يافتن کنگره، آغاز بکار کرد. 

در اين نشست برخی تغييرات در بنيادنامهء حزب به تصويب رسيد که شرح آن در اسناد حزب و در سايت رسمی حزب منتشر خواهد شد.

 سپس انتخابات داخلی حزب برگزار شد.

در اين انتخابات آقای دکتر اسماعيل نوری علا بعنوان دبيرکل حزب انتخاب شد.

ايشان خانم نسترن نيکی علیی را بعنوان معاون خود معرفی کردند.

سپس در مورد شورای مرکزی حزب مذاکره شد و اعضاء زير برای اين مسئوليت ها انتخاب شدند:

رئیس شورای مرکزی حزب: آقای محمود ابطحی

اعضاء اصلی شورای مرکزی: خانم سپيده قیاسوند – آقای بيژن آتشين جان –  فرشيد آقازاده – آقای امير جوان پيکر – آقای شمس الدين دارابی – آقای جمشيد صلح جو 

اعضاء علی البدل شورای مرکزی: آقای افشين بابا زاده – آقای حسين حسانی

مشاوران شورای مرکزی: آقای عباس دانشور – آقای شهرام عباسپور