سنگ اندازی حکومت برای بستن راه مردمان به پاسارگاد

به گزارش همراهان بنیاد میراث پاسارگاد در استان فارس دو سه روز است که حکومت اسلامی در حال بستن جاده ها به سوی پاسارگاد است. آن ها با گذاشتن موانع سنگی جاده ها را به سوی پاسارگاد می بندند

همچنین در طول راه همه جا تعدادی اتومبیل های مخصوص مامورین ایستاده ویا در حرکت هستند.

عکس های ارسالی از همراهان بنیاد میراث پاسار گاد :

منبع : سایت بنیاد میراث پاسارگاد
۲۸ اکتبر ۲۰۲۰