وقت کشی

کاری از توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۰