هشت و نیم میلیارد سهم سلیمانی

توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۴ دسامبر ۲۰۲۰