غربالگری

کبری خزئلی رئیس شورای اجتماعی زنان: با تلاش نمایندگان انقلابی مجلس اجبار مادران به غربالگری پیش از زایمان برداشته شده است.

توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۸ ژانویه ۲۰۲۱