«تقصیر اپراتور بود»

کاری از توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۹ مارس ۲۰۲۱