گسترش فقر در ایران

نتایج یک نظرسنجی درباره میزان مصرف گوشت، مرغ و ماهی در میان خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد حدود ۴ میلیون نفر از جمعیت ایران طی سال ۱۳۹۷ اصلاً گوشت قرمز و حدود ۹ میلیون نفر اصلاً ماهی نخورده‌اند.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) اعلام کرده یک نظرسنجی درباره اندازه مصرف گوشت سفید و قرمز در سال گذشته برگزار کرده است. این نظرسنجی در روزهای ۳۱ اردیبهشت و یکم خرداد ماه ۹۸ به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کل کشور(اعم از شهر و روستا) انجام شده است.

ایسپا اعلام کرده است که «۲.۷ درصد پاسخ‌دهندگان پارسال هر روز گوشت قرمز خورده‌اند. ۳۴.۹ درصد نیز چند روز در هفته، ۴۳.۴ درصد چند روز در ماه و ۱۴.۲درصد پاسخ‌گویان چندبار در سال گوشت قرمز خورده‌اند.»

همچنین ۴.۷ درصد شرکت‌کنندگان طی سال ۱۳۹۷ اصلا گوشت قرمز نخورده‌اند.

همچنین بر اساس این نظرسنجی ۴.۲ درصد پاسخگویان گفته‌اند پارسال هر روز گوشت مرغ خورده‌اند. ۷۴.۸ درصد پاسخگویان چندروز در هفته، ۱۷.۷درصدشان چند روز در ماه، ۱.۸درصدشان چند بار در سال گوشت مرغ خورده‌اند.

۱.۲ درصد پاسخگویان نیز گفته‌اند در سال گذشته اصلاً گوشت مرغ نخورده‌اند.

ایسپا اعلام کرده است که تنها شش‌ دهم درصد از پاسخگویان پارسال هرروز ماهی خورده‌اند. ۱۹.۷ درصد از پاسخگویان پارسال چندروز در هفته، ۳۹.۱درصدشان چند روز در ماه، ۲۹.۹درصدشان چند بار در سال ماهی خورده‌اند.

با این وجود ۱۰.۵درصد پاسخگویان نیز پارسال اصلا ماهی نخورده‌اند.

نظرسنجی صورت گرفته از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نشان می‌دهد تقریبا از میان جمعیت ایران بیش‌ از سه‌ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر پارسال گوشت‌ قرمز، بیش‌ از ۹۷۰ هزار نفر گوشت مرغ و تقریباً ۹ میلیون نفر گوشت ماهی نخورده‌اند.

نقل از کیهان لندن