آمریکا یک اتحاد جهانی علیه حکومت اسلامی تشکیل میدهد

پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفت که آمریکا بر ایجاد یک اجماع جهانی علیه حکومت اسلامی تمرکز میکند.